Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">7.1</sman></br>Физика 7

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Сила и кретање

  Сила као узрок промене брзине. Убрзање
 2. Сила као узрок промене брзине тела
 3. Убрзање
 4. Веза између силе, масе тела и убрзања
 5. Други Њутнов закон
 6. Мерење силе
 7. Равномерно променљиво праволинијско кретање
 8. Равномерно убрзано праволинијско кретање
 9. Равномерно успорено праволинијско кретање
 10. Средња вредност брзине
 11. Тренутна брзина
 12. Графичко представљање зависности брзине и пута код равномерно праволинијског кретања
 13. Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерно променљивог праволинијског кретања
 14. Међусобно деловање два тела - сила акције и сила реакције
 15. Трећи Њутнов закон (Закон акције и реакције)
 16. Систематизација и обнављање градива
 17. Прва лабораторијска вежба
 18. Друга лабораторијска вежба
 19. Питања и задаци
 20. Тест знања
 21. Кретање тела под дејством Земљине теже. Сила трења
  Увод
 22. Кретање тела под утицајем Земљине теже
 23. Убрзање Земљине теже. Галилејев оглед
 24. Слободно падање тела
 25. Хитац навише и хитац наниже
 26. Бестежинско стање
 27. Сила трења и сила отпора средине
 28. Кретање тела под утицајем силе трења
 29. Систематизација и обнављање градива
 30. Трећа лабораторијска вежба
 31. Четврта лабораторијска вежба
 32. Питања и задаци
 33. Тест знања
 34. Равнотежа тела
  Увод
 35. Слагање сила
 36. Равнотежа тела
 37. Полуга. Момент силе
 38. Сила потиска у течности и гасу
 39. Архимедов закон и његова примена
 40. Пливање и тоњење тела
 41. Систематизација и обнављање градива
 42. Пета лабораторијска вежба
 43. Питања и задаци
 44. Тест знања
 45. Механички рад и енергија. Снага
  Механички рад
 46. Механичка енергија
 47. Кинетичка енергија
 48. Потенцијална енергија
 49. Веза механичке енергије и рада
 50. Закон одржања механичке енергије
 51. Снага
 52. Коефицијент корисног дејства
 53. Систематизација и обнављање градива
 54. Шеста лабораторијска вежба
 55. Седма лабораторијска вежба
 56. Питања и задаци
 57. Тест знања
 58. Топлотне појаве
  Увод
 59. Топлотно ширење и скупљање тела
 60. Температура
 61. Јединица температуре
 62. Честична структура супстанце: молекули и њихово хаотично кретање
 63. Топлотно кретање
 64. Унутрашња енергија и температура
 65. Систематизација и обнављање градива
 66. Осма лабораторијска вежба
 67. Питања и задаци
 68. Тест знања
Лекција 1 од 68
У току

Сила као узрок промене брзине. Убрзање