Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">4.2</sman></br>Граматика, правопис и језичка култура 4

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Увод

  Водич
 2. Ово знам (4-14)
  Поновимо (страна 4, 5)
 3. Именице (страна 6, 7)
 4. Придеви (страна 8, 9)
 5. Глаголи (страна 10, 11)
 6. Личне заменице (страна 12, 13)
 7. Бројеви (страна 14)
 8. Граматика (16-34)
  Променљиве врсте речи (страна 16)
  Непроменљиве врсте речи (страна 17)
 9. Реченице по значењу и по облику (страна 18, 19)
 10. Реченични чланови (страна 20)
  Субјекат (страна 21)
 11. Субјекат (страна 22)
  Предикат (страна 23)
 12. Предикат (страна 24)
  Објекат (страна 25)
 13. Објекат (страна 26)
  Прилошке одредбе за време, место и начин (страна 27)
 14. Прилошке одредбе за време, место и начин (страна 28)
  Атрибут (страна 29)
 15. Атрибут (страна 30)
  Речи и групе речи у реченици (страна 31)
 16. Речи и групе речи у реченици (страна 32, 33)
 17. Подсети се (страна 34)
 18. Правопис (36-58)
  Управни и неуправни говор (страна 36, 37)
 19. Управни говор (страна 38, 39)
 20. Писање имена становника држава и градова (страна 40, 41)
 21. Писање назива улица и тргова (страна 42, 43)
 22. Писање имена из уметничких дела (страна 44, 45)
 23. Писање устаљених и посебно наденутих имена животиња (страна 46)
  Писање имена историјских догађаја и личности (страна 47)
 24. Писање назива институција, установа, предузећа и менифестација (страна 48, 49)
 25. Бројеви (страна 50)
  Писање вишечланих бројева (страна 51)
 26. Речца ЛИ (страна 52, 53)
 27. Писање СА уз заменице (страна 54)
  Писање заменице ВИ из поштовања (страна 55)
 28. Подсети се (страна 56, 57)
 29. Подсети се (страна 58)
 30. Језичка култура (60-70)
  Речи истог облика, а различитог значења (страна 60, 61)
 31. Речи истог значења, а различитог облика (страна 62)
  Устаљени језички изрази (страна 63)
 32. Писање писма (страна 64)
  Писање разгледнице и честитке (страна 65)
 33. Причање и препричавање (страна 66, 67)
 34. Описивање (страна 68, 69)
 35. Подсети се (страна 70)
 36. Садржај
  Садржај
Лекција 1 од 36
У току

Водич

Водич кроз дигитални уџбеник